Naguravanje betonskog mosta "Hreljin"

Naguravnaje betonskog mosta hidrauličkim sustavom sa čeličnim šipkama - Hreljin, Hrvatska

Plankos d.o.o. u suradnji sa Enerpacom isporučio je kompletnu hidrauličku opremu za izgradnju mosta "Hreljin"  dugog 554,85 metara. Izgradnja mosta vršila se metodom naguravanja iz smjera Zagreb-Rijeka. Oprema je bila smještena u radnoj stanici na zagrebačkoj strani iz koje je izgurana 21 sekcija mosta. Kolnik mosta je u jednostrešnom padu od 7 posto, os vijadukta u stalnoj vodoravnoj krivini R=685,175m, a niveleta je u stalnom uzdužnom usponu od 3,232. 

Djelatnici firme Plankos d.o.o. cijelo vrijeme pripreme i izvođenja projekta surađivali su sa projektnim uredom i izvođačem radova kako bi iste detaljno uputili o mogućnostima Enerpac sustava za naguravanje. isto tako prije početka izvođenja radova sudjelovali smo u provjeri hidrauličkog sistema na samom gradilištu. Izvršena je obuka djelatnika "Konstruktor Inženjering" za siguran rad sa hidrauličkim sustavom.

Naguravanje se vršilo iz više točke prema nižoj točki pa je cijeli sustav bio opremljen sa cilindrima za kočenje
(4x150 tona) i cilindrima za prebacivanje sile sa prednjih cilindara na kočione cilindre.

Prednost ove metode izgradnje mosta je ta što je most cijelo vrijeme izgradnje mehanički povezan sa sistemom i na taj način objekt je osiguran od bilo kakvog nekontroliranog kretanja zbog nagiba.

Slike

Video

Proizvođači

Enerpac